Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× bò hun khói Măng Đen Thịt bò hun khói Măng Đen
1 x 505,000
505,000
505,000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 505,000
Tổng 505,000